Algemene voorwaarden Joca Interior

Joca Interior
Joris Caers
Nijverheidstraat 20
2300 Turnhout
Tel: 0471663479
Email: info@jocainterior.be
Ondernemingsnummer: BE 0639.799.231

Algemene voorwaarden Joca Interior
Iedere overeenkomst met Joca Interior wordt beheerst door onderstaande bindende algemene voorwaarden. Enkel bijzondere, door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen en van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden. Een prijsofferte is slechts één maand geldig. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Bij aanvang van de werkzaamheden dient een bedrag ten belopen van 40% van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald. De werken worden ingepland na ondertekening van de offerte. Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen worden, tenzij anders vermeld, maandelijks gefactureerd. De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken. Het resterend saldo van onze facturen moet betaald worden binnen de termijn van 14 dagen na hun factuurdatum, anders zullen wij genoodzaakt zijn om intresten aan te rekenen op de verschuldigde sommen. De intresten zijn automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur. De intrestvoet daarvoor bedraagt 10% van het nog te betalen bedrag per maand, met een minimum van 125 € en worden bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd. De kleuren moeten gekozen worden vooraleer de eerste laag wordt geplaatst. Wordt de kleur toch verandert en er hiervoor een bijkomende laag moet worden aangebracht, wordt deze aan de offerte toegevoegd. Indien in een kamer aanvankelijk slechts één kleur is voorzien, maar deze naderhand in verschillende kleuren werd veranderd, wordt de offerte overeenkomstig verhoogd. Joca Interior behoudt zich het recht voor het werk, geheel dan wel ten dele, in onderaanneming te laten uitvoeren. Iedere wijziging van de planning door de opdrachtgever heeft tot gevolg dat de uitvoering van andere opdrachten door Joca Interior voorrang heeft op de opdracht in kwestie. Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werkplaats net genoeg is opdat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is. Voor de aanvang van de werken moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 10°C zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever voorziet aansluiting aan water en elektriciteit. De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van materiaal gedurende de looptijd van de werken. Diefstal, verlies of beschadiging op de werf is ten laste van de opdrachtgever. Laat de staat van de werf niet toe om op de voorziene ingeplande begindatum te beginnen, zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten worden aangerekend. Dit geldt tevens wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgeoefend door hinder van andere aannemingen. Zijn herstellingen of andere werken nodig vóór of tijdens de werken, worden deze uitgevoerd door Joca Interior en voor rekening van de opdrachtgever. De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te schilderen ondergronden die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden. Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening. Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijk, nadat Joca Interior voorbehoud heeft gemaakt en de opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd. Onvoorzienbare omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend pleisterwerk na het verwijderen van behangpapier, zullen als meerprijs worden aangerekend. Specifieke eigenschappen, plaatsingsvoorwaarden en onderhoud van mortex/microtopping: Na het hechtingsproces is de fragiliteit van microtopping/mortex te vergelijken met die vna geëmailleerde tegels. In het bijzonder voor mortex/microtopping zijn imperfecties aan het oppervlak en de structuur onvermijdelijk. Bijvoorbeeld: kleurnaunces, pigmentvlekken, haarscheurtjes, kleine schrammen, onregelmatigheden aan het oppervlak, korreltjes, wolkjes en kringen. Kortom deze imperfecties die net het karakter vormen van dit ambachtelijk product kunnnen niet aanzien worden als plaatsingsfouten. Deze producteigenschappen geven geen recht op een reclamatieaanspraak. De gekozen kleur op staal kan lichtjes afwijken van het uiteindelijke resultaat, daar de kleur handmatig wordt samengesteld m.b.v. natuurlijke pigmenten. Het is steeds onze betrachting om het gekozen staal zo dicht mogelijk te benaderen. Mortex/microtopping wordt handmatig aangebracht en geeft dus een artisanaal resultaat. Dit betekent dat het eindresultaat niet egaal zal zijn met een niet identiek terugkerende tekening. Ook kleurnuances kunnen verschillen tussen lichte en donkere kleuren en textuurverschillen tussen wanden, werkbladen en vloeren zijn onderling mogelijk. Deze bijzondere kenmerken onderstrepen de echtheid en natuurlijke oorsprong van het product. Mortex/microtopping heeft een open structuur en vergt onderhoud. Onbehandelde mortex/microtopping is poreus. Na plaatsing en polieren impregneert Joca Interior steeds met een vlekwerende behandeling (vlekstop) waardoor de vlekken in hoge mate worden vermeden. Als laatste beschermlaag wordt er afgewerkt met sealer of wax. Deze dient door de klant herhaald te worden. Nadien dient de klant hiervoor het onderhoud aan te houden zoals voorgeschreven. De juiste onderhoudsproducten gebruiken en blijven gebruiken om een beschermend resultaat te behouden is dus een must. Om indringen van vuil, vet en agressieve producten zoals fruitsappen, azijn, alcohol, etc. te voorkomen is het van belang onmiddelijk deze producten te verwijderen met een doek om vlekvorming te vermijden. Indien dit niet gebeurd ontstaat er vlekvorming. Als blijkt dat vervuiling het gevolg is van slecht onderhoud, is Joca Interior niet verantwoordelijk. Eventueel kosten voor herstel zijn dan laste van de klant. Bij een hoog kalkgehalte van het water en verwaarlozing van de mortex/microtopping kunnen na verloop van tijd kalkkringen ontstaan. Bij hevige kalkaanslag raden wij aan om de douche telkens droog te maken en een ontkalker te plaatsen. Na afwerking dient men rekening te houden met de uitharding. De oppervlakken dus niet meteen zwaar belasten en indien mogelijk meteen droogmaken. Voorzichtigheid is geboden met bijtende producten zoals sommige onderhoudsproducten, zuren, en dergelijke. Mortex/microtopping barst niet uit zichzelf. Als de ondergrond beweegt, kan mortex/microtopping deze niet altijd opvangen en kunnen hierdoor plaatselijk barsten ontstaan. Daardoor dient mortex/microtopping geplaatst te worden op een stabiele, vlakke ondergrond. Bij voorkeur bestaande uit één vast geheel. Mdf contructies dienen vlak en stevig onderbouwt te zijn, in verstek, verlijmd en gevezen. Indien dit uit meerdere stukken bestaat, gaan wij deze bewapenen volgens de regels der kunst. Onderliggende bewegingen kunnen niet altijd door mortex/microtopping of onze bewapening worden opgevangen, dit kan resulteren in het ontstaan van haarbarstjes. Indien de klant, niet tegenstaande negatief advies van ons, toch verkiest om mortex/microtopping te plaatsen op andere soorten ondergrond dan deze medegedeeld door Joca Interior, zal dit steeds gebeuren op risico van de klant. Indien er in de bestaande basis ondergrond (chappe, beton, bestaande tegel, mdf, ...) scheuren komen door structurele problemen of onstabiele bewegingen, en wij de voorbereidingen geplaatst hebben volgens de regels van de kunst, kan Joca Interior hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Joca Interior kan enkel verantwoordelijk worden gesteld voor de afwatering en waterdichtheid van de douche indien de chappewerken, plaatsen van de goot en het plaatsen van de waterdichtingsdoek door Joca Interior is uitgevoerd. Er wordt steeds een verval van 1,5 tot 2 cm voorzien per lopende meter. Indien er niet voldoende ruimte is kan dit resulteren in een opstapje. Als er na het douchen water achterblijft, valt dit niet onder een slechte afwatering. Dit is een gevolg van het artisanale oppervlak van de mortex/microtopping. Plotse temperatuurverschillen vragen wel aandacht. Door temperatuurverschillen rond bijvoorbeeld inbouwkranen, kunnen hier plaatselijk haarscheurtjes ontstaan. Deze geven geen problemen naar waterdichtheid toe. De vloerverwarming moet eerste aan de volledige capaciteit gedraaid hebben, vooraleer de mortex/microtopping geplaatst wordt. Voor de eigenlijke opstart van de werken, moet de vloerverwarming 2 dagen ervoor worden afgezet. Na het plaatsen dient de vloerverwarming ook weer geleidelijk aan te worden opgestart. Bestaande uitzetvoegen moeten gerespecteerd worden, hiervoor plaatsen wij steeds een uitzetprofiel. Bij aansluitingen van mortex/microtoppingvloeren tegen een ander meteriaal werken wij met een stopprofiel. Alle schade aan de schilderwerken en mortex/microtoppingwerken die niet veroorzaakt werd door Joca Interior, zal voor rekening van de opdrachtgever worden hersteld of herbegonnen. De opdrachtgever heeft, overeenkomstig artikel 1794 Burgerlijk Wetboek, ten allen tijde het recht ten dele of geheel de overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de totaalprijs, hetgeen overeenstemt met het voorschot indien dit reeds werd betaald. Indien de opdrachtgever met of zonder toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan Joca Interior, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan of schade die hierdoor is ontstaan. Joca Interior is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilder- of Gyprocwerken die niet door hem zouden aangebracht zijn. Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwaliteit of van een duidelijk omschreven oorsprong of type zou opleggen, een werkwijze zou voorschrijven, desondanks het schriftelijk en gemotiveerde voorbehoud van Joca Interior, is deze laatste ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou voorkomen. Lichte schakering- of samenstellingsverschillen kunnen bestaan tussen het monster en de uitvoering. Klachten moeten binnen de 10 dagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

>> Keer terug naar de startpagina